วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมครูลมัย

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

         โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
"ระดับทอง"

นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม 
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ให้โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
รับมอบโดยครูลมัย  สวัสดี หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23  กรกฏาคม  2553


คณะกรรมการจัดงานมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนเทศบาล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
เมื่อวันที่ 23  กรกฏาคม  2553


 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ได้รับโล่ห์โรงอาหารดีเด่น ประจำปี 2553
 เมื่อวันที่ 23  กรกฏาคม  2553โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

 คณะกรรมการจัดงานโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เมื่อวันที่  6  กรกฏาคม  2553

คณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดูแลปากและฟัน
กิจกรรมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เมื่อวันที่  6 กรกฏาคม  2553


โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าตูม 
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าตูม 
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ให้กับครู
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าตูมและครูอนามัยโรงเรียน 
เก็บภาพร่วมกันหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553 


โครงการอบรมปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ

นายวสันต์  วรรณศักดิ์เศวต
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2553 

คณะกรรมการจัดงานและคณะวิทยากร
จากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์เก็บภาพเป็นที่ระลึก
ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2553 

วิทยากรจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยพื้นคืนชีพ
ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2553 

ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยพื้นคืนชีพ
ในโครงการอบรมปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2553  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการเชียร์
"มัธยมศึกษาสุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1" ณ สนามศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2553 

เชียร์รีดเดอร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการเชียร์
"มัธยมศึกษาสุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1" ณ สนามศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2553 

การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียน 
"กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน"
เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  2553 

ขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน 
"กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน"
เมื่อวันที่  6 สิงหาคม  2553 

ขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน 
"กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน"
เมื่อวันที่  6 สิงหาคม  2553 

  
โครงการอบรมทักษะชีวิต

วิทยากรโรงพยาบาลท่าตูมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต
กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลท่าตูม
เมื่อวันที่  22 ธันวาคม  2553 

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลท่าตูม
เมื่อวันที่  22 ธันวาคม  2553 โครงการ อย.น้อยในโรงเรียน 

ครูและนักเรียนชมรม อย.น้อยในโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมวิชาการ อย.น้อย จังหวัดสุรินทร์
ณ สวนป่ารีสอร์ท
เมื่อวันที่  9 กรกฏาคม  2553 

วิทยากรโรงพยาบาลท่าตูมให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบ
สารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการ อย.น้อยในโรงเรียน
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  เมื่อวันที่  20 กรกฏาคม 2553 

สมาชิกชมรม อย.น้อยในโรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสุขภาพ
กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
 เมื่อวันที่  30 กรกฏาคม 2553  โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

นายวสันต์  วรรณศักดิ์เศวต
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ครูและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุิรนทร์
ในโครงการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2553 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทดสอบสมรรถภาพ
เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2553 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทดสอบสมรรถภาพ
เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2553 กิจกรรมโครงงานนักเรียน
                       
                     ผลงานโครงงานได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค


ครูลมัย  สวัสดี,ครูธมลวรรณ วงศ์กมลไสย ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
และนักเรียนผู้จัดทำโครงงานเรื่อง "เกลือดี...มีไอโอดีน"
เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการสุขภาพ ระดับภาค
ณ โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 จังหวัดอุดรธานี 
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2553 

ผลงานโครงงานเรื่อง "เกลือดี...มีไอโอดีน"
ในการประกวดแข่งขันโครงการสุขภาพ ระดับภาค
ณ โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 จังหวัดอุดรธานี 
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2553 

คณะกรรมการประเมินผลงานโครงงานเรื่อง "เกลือดี...มีไอโอดีน"
ในการประกวดแข่งขันโครงการสุขภาพ ระดับภาค
ณ โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 จังหวัดอุดรธานี 
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2553


กิจกรรมในเครือข่าย

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2553